Selecteer een pagina

Privacy Policy

1.   Inleiding Shirtzone Privacy Statement

Dit is de privacyverklaring van Shirtzone. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u een afspraak maakt bij Shirtzone. Shirtzone legt u duidelijk uit hoe uw gegevens worden opgeslagen, hoelang de gegevens bewaard blijven en wat het doel is van de gegevensverwerking. Daarnaast geven we u duidelijk inzicht in hoe u gebruik kunt maken van uw rechten met betrekking tot gegevensverwerking.

Wat doet Shirtzone? Shirtzone is jouw platform voor het delen van verschillende blogs. Bij Shirtzone kunt u uw eigen blogs laten plaatsen, met bijbehorende links naar uw eigen platform.

Omdat we in verschillende situaties persoonsgegevens verwerken (of laten verwerken), hebben we deze uitgebreide privacyverklaring opgesteld. Vaak zijn er namelijk situaties waarbij Shirtzone uw persoonsgegevens dient te verzamelen en te verwerken/gebruiken. Zoals bij het versturen van een afspraakbevestiging. Het is belangrijk dat u weet wat er met uw persoonsgegevens gebeurt en op welke manier u uw wensen met betrekking tot de omgang van uw persoonsgegevens aan Shirtzone kunt melden.

Shirtzone neemt uw privacy erg serieus en zal persoonlijke informatie op een veilige manier gebruiken en verwerken. Daarnaast zal Shirtzone uw persoonsgegevens nooit doorverkopen aan derde partijen. Alle artikelen in deze privacyverklaring zijn in overeenstemming met de geldende (Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG wetgeving. Deze Europese privacywetgeving is sinds 25 mei 2018 van kracht in Nederland.

Heeft u het idee dat er niet op correcte wijze wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet om direct contact met ons op te nemen via een van onze formulier op onze website.

2.   Categorieën persoonsgegevens 

Om u te voorzien van een zo goed mogelijke dienstverlening, is het nodig om bepaalde persoonsgegevens te verzamelen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. De persoonsgegevens die wij (over het algemeen) opvragen:

 • Voornaam en achternaam;
 • (Persoonlijk) e-mailadres (let op: de AVG schaart ook bepaalde bedrijfse-mailadressen onder persoonsgegevens. Bijvoorbeeld janssen@bedrijf.nl).

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden verstrekt, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze worden opgegeven voor verwerking door Shirtzone.

3.   Grondslag en doel voor gegevensverwerking 

Op grond van de AVG-wetgeving zijn wij verplicht een rechtmatige grondslag te hebben voor verwerking van uw persoonsgegevens. Artikel 6 lid 1 sub a, sub b en sub c van de AVG zijn hierbij van toepassing voor Shirtzone: de verwerking van uw persoonsgegevens wordt gedaan op basis van uw toestemming, omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Shirtzone of omdat het noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Artikel 13 lid 1 sub c van de AVG schrijft ons vervolgens voor om duidelijk aan te geven voor welke ‘verwerkingsdoeleinden’ de persoonsgegevens bestemd zijn. Hieronder volgt daarom een overzicht met verschillende verwerkingsdoeleinden.

 • Er zijn een aantal doelen waar Shirtzone uw persoonsgegevens voor verzamelt; 
 1. Shirtzone Nieuwsbrief

Bij Shirtzone verzenden we zo nu en dan een nieuwsbrief, met het laatste nieuws. Deze ontvangt u enkel wanneer u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven. Indien u dit niet heeft gedaan ontvangt u geen nieuwsbrief.

 1. Contact opnemen

Heeft u informatie achter gelaten op de site via het contactformulier of per telefoongesprek gegevens achtergelaten? Dan bewaren wij deze gegevens, zodat wij weer met u in contact kunnen komen.

 1. Plaatsen gastblog en links

Bij Shirtzone kunt u gastblogs plaatsen, samen met eventuele links. Voor het plaatsen van de blogs en links zal Shirtzone gegevens van u vragen, zoals uw naam en e-mailadres. 

 1. Het verzenden en bewaren van facturen

Dit verwerkingsdoel ziet op facturen die wij ontvangen, of facturen die wij verzenden aan klanten. De meeste facturen zijn voorzien van persoonsgegevens: zoals uw naam. Ook kan het zijn dat een factuur ontvangen/verzonden wordt aan een bedrijfse-mailadres met een naam erin. Daarnaast kunnen in bepaalde gevallen persoonlijke adresgegevens op facturen vermeld worden. 

 1. Het verzenden van betalingsherinneringen

Ook voor het versturen van betalingsherinneringen bewaren wij persoonsgegevens. Het gaat hierbij eveneens om namen, e-mailadres, telefoonnummer en adresgegevens. 

4.   Periode van opslag

Hierboven hebben wij aangegeven voor welke verwerkingsdoeleinden wij uw persoonsgegevens gebruiken. Volgens artikel 13 lid 2 sub a van de AVG moeten wij vervolgens aangeven wat de opslagperiode van persoonsgegevens is. 

 • Toelichting:
 1. Shirtzone Nieuwsbrief

Nieuwsbrieven worden enkel verzonden aan personen/bedrijven die hiervoor gekozen hebben. Middels ‘opt-in’ kan deze keuze gemaakt worden. Opt-in betekent dat u expliciet toestemming hebt gegeven om uw e-mailadres te gebruiken, voor het versturen van nieuwsbrieven. De e-mailadressen voor de nieuwsbrieven blijven bewaard in een hiervoor bedoelde mailinglijst. Kiest u ervoor uzelf uit te schrijven voor de nieuwsbrieven van Shirtzone? Dan wordt uw e-mailadres verwijderd uit de mailinglijst. 

 1. Contact opnemen

Wanneer u op enige wijze contact opneemt met Shirtzone, worden uw contactgegevens bewaard. De contactgegevens worden 5 jaar nadat het laatste contact heeft plaatsgevonden verwijderd. Indien u opnieuw contact opzoekt met Shirtzone begint de termijn van 5 jaar opnieuw te lopen. 

 1. Gegevens met betrekking tot de boekhouding

Wij zijn verplicht om onze financiële gegevens voor een minimum van 7 jaar te bewaren. De Belastingdienst dient immers de mogelijkheid te hebben om ons te controleren. Dit heeft te maken met de eisen gesteld door de Belastingdienst. Wij conformeren ons in alle gevallen aan deze eisen. Na het verstrijken van deze termijn, bewaren wij uw persoonsgegevens voor een periode van maximaal 5 jaar. 

 1. Het verzenden van betalingsherinneringen

Indien u geen klant meer bent bij Shirtzone, verwijderen wij uw gegevens uiterlijk 5 jaar nadat de laatste factuur van de betalingsherinnering is voldaan. Dit geldt niet voor de onder artikel 4.4 genoemde financiële gegevens.

 1. Plaatsen gastblog en links

Gegevens opgegeven voor het plaatsen van gastblogs en links, worden bewaard voor zolang er gebruik gemaakt wordt van de dienst om de gastblogs en links te plaatsen. Indien u de gastblogs en links laat verwijderen, zullen uw gegevens uiterlijk voor een termijn van 5 jaar bewaard worden. De termijn gaat in op het moment dat de gastblogs en links verwijderd zijn. 

5.   Ontvangers van persoonsgegevens 

Shirtzone deelt persoonsgegevens met derde partijen: dit gebeurt enkel wanneer dit strikt noodzakelijk is. In alle gevallen zal Shirtzone zich als verwerkingsverantwoordelijke conformeren aan de AVG-wetgeving, specifiek artikel 28 e.v. AVG.

Om de beste service te garanderen vanuit Shirtzone, werken wij samen met bepaalde externe partijen. Denk hierbij aan partijen die onze financiële zaken regelen. Hieronder bieden wij u een overzicht van externe partijen die persoonsgegevens van u ontvangen. Onder geen beding zal Shirtzone uw persoonsgegevens delen met een andere partij dan hier aangegeven, tenzij een wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht. Dit is bijvoorbeeld mogelijk wanneer bepaalde gegevens nodig zijn voor een strafrechtelijk proces.

Overzicht van derde partijen die persoonsgegevens van u ontvangen:

 • Belastingdienst/overheidsinstanties

Om te voldoen aan onze belastingplicht en/of enig ander wettelijk voorschrift delen wij de benodigde persoonsgegevens met de Belastingdienst en andere overheidsinstanties, indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Cookies

Shirtzone maakt gebruik van zowel analytische als functionele cookies. Analytische cookies houden gegevens bij over de werking van de website. Dit kunnen gegevens zijn als hoe snel een pagina laadt. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website altijd optimaal presteert. Voor het gebruik van deze cookies behoeft Shirtzone geen toestemming te vragen aan de bezoeker. 

Hieronder vindt u een lijst met cookies waar Shirtzone gebruik van maakt: 

Analytische en functionele cookies

Cookie Doel Opslagperiode
_gat Wordt gebruikt om de snelheid van het verzoek te meten. 1 minuut
_gid Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers. 24 uur
_ga Analytische cookie die websitebezoek meet en wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers (anoniem). 24 maanden
_gcl_au Wordt gebruikt om de interacties bij te houden die de gebruiker op de website uitvoert. 2 maanden 

In geen geval maakt Shirtzone gebruik van marketing cookies. 

6.   Beveiliging

Persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor de daartoe bevoegde medewerkers van Shirtzone. Deze persoonsgegevens zijn beveiligd met een wachtwoord.

De Apparaten waarmee uw gegevens zijn geopend, zijn ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdrukscan en/of gezichtsherkenning. Denk hierbij aan noodzakelijke apparatuur als een computer, laptop of mobiele telefoon.

Ook wordt uw bezoek aan de Shirtzone website beveiligd door ‘’https’’ beveiliging. Dit betekent dat u verbinding met Shirtzone privé is. Hiermee zorgen we ervoor dat uw persoonsgegevens tijdens websitebezoek veilig blijven.

Volledigheidshalve, maakt Shirtzone gebruik van de volgende beveiliging voor haar site:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Een beveiligde ‘https’ verbinding.

Alle gegevens worden digitaal opgeslagen.

7.   Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens 

Hieronder geven we u een overzicht van de rechten die u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens en ons gebruik hiervan. Hoewel we bij Shirtzone op minimale wijze persoonsgegevens verzamelen en verwerken, vinden wij het belangrijk u toch te wijzen op de rechten die u in het kader van de AVG hebt.

1.1.                 Recht op inzage (artikel 15 AVG) 

Te allen tijde heeft u het recht uw gegevens op te vragen, die bij Shirtzone zijn vastgelegd en bewaard. Dit kan middels het sturen van een e-mail of via telefonisch contact. U krijgt dan een duidelijk overzicht van uw gegevens.

1.2.                 Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)

Kloppen uw gegevens (die wij in bewaring hebben) niet meer of zijn deze veranderd? Dan heeft u het recht om dit te laten rectificeren door Shirtzone.

1.3.                 Recht op overdracht van gegevens (artikel 20 AVG)

Volgens de AVG heeft u het recht, indien redelijk en mogelijk, Shirtzone te verzoeken gegevens over te dragen aan een andere partij.

1.4.                 Recht op het wissen van gegevens (artikel 17 AVG)

U hebt in bepaalde gevallen het recht om Shirtzone te vragen gegevens te vernietigen. Dit kunt u doen met een beroep op het recht op vergetelheid. In de volgende situaties moet Shirtzone uw persoonsgegevens vernietigen:

 • Shirtzone heeft uw gegevens niet meer nodig voor doelen waar Shirtzone de gegevens voor verzameld heeft.
 • U hebt uitdrukkelijk toestemming gegeven aan Shirtzone om gebruik te maken van gegevens, maar trekt deze nu in. Dit kan bijvoorbeeld via de ‘uitschrijf button’ voor nieuwsbrieven.
 • U maakt bezwaar tegen verwerking van gegevens. U hebt een absoluut recht om bezwaar te maken tegen direct marketing. Zijn uw belangen groter dan de belangen van Shirtzone met betrekking tot verwerking van uw gegevens? Dan heeft u een relatief recht van bezwaar. Dat betekent dat wissen niet direct hoeft te geschieden, maar pas dan wanneer is vastgesteld dat uw belang zwaarder weegt.
 • Wanneer Shirtzone uw gegevens onrechtmatig zou verwerken, heeft u direct de mogelijkheid te vragen de gegevens te wissen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Wanneer Shirtzone een wettelijke bewaartermijn heeft overschreden, is Shirtzone verplicht om uw gegevens te wissen.
 • Wanneer u als betrokkene jonger dan 16 bent en Shirtzone heeft uw gegevens via een app of website verzameld, dan kunt u vragen aan Shirtzone de gegevens direct te wissen.

Er zijn uitzonderingen op het recht op vergetelheid uit de AVG. Zie voor meer informatie de volgende pagina.

1.5.                 Recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Shirtzone niet op de juiste wijze met uw persoonsgegevens is omgegaan. Dat kan via deze link. De Autoriteit Persoonsgegevens handelt deze klacht dan af.

1.6.                 Recht op stop van gegevensverbruik, bezwaar (artikel 21 AVG)

U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen gegevensgebruik. Zeker in het geval van ‘direct marketing’.

Gebruik maken van bovenstaande rechten?

Een bericht via een van onze formulieren is in de meeste gevallen al genoeg om gebruik te maken van uw rechten. Twijfelen wij eraan of u bent wie u zegt dat u bent? Dan kunnen we u verzoeken een kopie van uw identiteitsbewijs aan te leveren, zoals dit is voorgeschreven door de Rijksoverheid. Echter zal in de meeste gevallen een minder ingrijpende wijze van identiteitsachterhaling voldoende zijn. 

8.   Plichten 

Shirtzone verwerkt uw persoonsgegevens, zoals aangegeven, op grond van een gerechtvaardigd belang. Uw persoonsgegevens zullen nooit verkocht worden aan een derde.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimaal benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze diensten. Wanneer u deze verplichte gegevens niet aan ons levert, kan Shirtzone de diensten niet (naar behoren) aanbieden.

Indien het noodzakelijk is uw gegevens te delen met andere partijen dan de hierboven genoemde partijen, wordt hiervoor uitdrukkelijk toestemming gevraagd. Wij maken wijzigingen altijd kenbaar via de Shirtzone nieuwsbrief.

Shirtzone behoudt zich het recht gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is, of wanneer Shirtzone dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek of proces. Tevens wanneer het gaat om eigendom of het beschermen van Shirtzone. Hierbij streven wij ernaar om uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.